LCTC niu initiative lukhaijiu Liangmai Mumbai ga kabamai chamai 110 San kabambo ruang gasu chariu diang jiu bambo chamai 60 tu First phase ga katiu kasak kasia nkha khaira arrangement loi jiu bamide.

Kajinghiu 25, 26 ting tadkiumibo kasia Sikanderpur chiukubo Gurgoan lungga bambo pabam khat ronna gasu chamai pariak 119 wangkhaiye ration luraleng. Haibo area ga youth madung maliangdi bam chiulu Elders maidi lung mana mak Sijengniu paliu leng kakheng thiuhai bamkhe.

📌MATHIU KENTOU KHAILO📝

Chakhuang thiubo joujiu mathiutu adou khai e. Tuhoi padjiu bambo pandemic thiubo COVID-19 raren wan-ga macha mawa jiu akhi khaira Liangmai Naga Council (LNC), Liangmai Naga Katimai Ruangdi (LNKR), Liangmai Pui Naga Ruangdi (LPNR) aruang lujiu Liangmai Central Task Committee (LCTC) chiujiu jengtung 30 Kanahiu 2020 bonai Committee leng kadapad khaijiu lingsu khaijiu bammide.

Tuhoi kadi-piri ga chararet katanbo (Pandemic) wangjiu bambo "Coronavirus" haitu COVID-19 tiujiu di kuye. (CO-Corona, VI-Virus, D-Deadly. -19 niu 2019 gasu pat houye) siniu Covid-19 tiujiu di kuye.

The website is designed for local community, the internet-beginners who unable/ difficult to understand English and who doesn't know how to retrieve information from other website online. News updates are of present situation in the local region and round the globe for local information via online & offline. The outside news & updates are of WHO, mohfw and other publishing news/ media house available online. All information, guidelines, updates are of their respective owners/ posters/ organization which we assume accordance with Ministry of Health & Family Welfare, GOI, World Health Organization and Centers for Disease Control & Prevention (CDC). Source of information is given in the bottom of each page in italic SD/ concern authority. Send us update, feedback/ correction or write us at covid19@nambon.com

® Nambon.com 2020